Social media:

Centrul de cercetare

Statutul Centrului de cercetare - CENTRUL DE STUDIU ȘI CERCETARE A MOTRICITĂȚII UMANE (CSCMU)

Capitolul 1. Dispoziții generale

  Art.1. Denumirea centrului: CENTRU DE STUDIU ȘI CERCETARE A MOTRICITĂȚII UMANE, denumire reprezentatã în continuare prin acronimul CSCMU.

  Art.2. CSCMU este o organizaţie profesionalã de cercetare știintificã și dezvoltare tehnologicã care funcţioneazã sub egida Universitãţii, în conformitate cu Regulamentul de Funcţionare al CSCMU şi cuprinde în structura sa cadre didactice universitare, doctoranzi şi masteranzi, cu preocupãri ştiinţifice în domeniile de activitate ale centrului.

  Art.3. CSCMU este reprezentat pe plan administrativ de cãtre director.

  Art.4. Sediul CSCMU este în cadrul Universitãţii din Craiova, Str. Brestei Nr.156, Craiova, Tel: 0251422743, e-mail: ligiarusu@hotmail.com; web:http://cis01.central.ucv.ro/educatie_fizica-kineto/cercetare/centrul.php.

  Art.5. Durata de activitate a CSCMU este nelimitatã.

Capitolul 2. Obiectul de activitate

  Art.6. Activitatea CSCMU constã în:

 • Elaborarea unor studii interdisciplinare
 • Propuneri proiecte de cercetare
 • Derularea de teme de cercetare solicitate de beneficiari interni sau externi sau identificate prin activitãţi proprii în vederea valorificãrii ulterioare
 • Perfecţionarea continuã a cercetãtorilor cu experienţã; pregãtirea condiţiilor pentru promovarea şi derularea de programe de formare de tip studii postuniversitare de specializare (master, doctorat, formare continuã) distanţã; promovarea şi diseminarea pe plan naţional şi internaţional prin conferinţe, simpozioane şi publicaţii în reviste a rezultatelor cercetãrii ştiinţifice; acordarea de asistenţã sub aspect tehnic şi de laborator programelor de învãţãmânt şi cercetare care se deruleazã în Universitatea din Craiova etc.); cooperare ştiinţifică, tehnologică şi de creaţie ştiinţifică cu universităţi şi instituţii de cercetare din ţară şi din străinătate.

  Art.7. Domeniile de activitate ale centrului:

 • Medicină
 • Educație Fizică și Sportivă
 • Kinetoterapie
 • Biomecanică

Capitolul 3. Personalul de cercetare ştiinţificã

  Art.8. Personalul de cercetare ştiinţificã al CSCMU este format din:

 • membrii permanenţi.
 • membrii asociaţi care pot fi persoane fizice şi juridice.
 • În categoria membrilor sunt cuprinşi:

 • membrii permanenţi: cadrele didactice titulare si asociate care aparţin Facultăţii de Educatie Fizică și Sport, Departamentul de Kinetoterapie și Medicină Sportivă; Departamentul Teoria și Metodica Activităților Motrice şi ai Facultăţii de Mecanică, Departamentul de Autovehicule, Transporturi şi Inginerie Industrială și Departamentul Mecanică Aplicată şi Construcţii Civile din cadrul Universitãţii din Craiova.
 • membrii asociaţi: studenţii cuprinşi în studiile de licenţã, în programele de masterat/doctorat care consimt sã facã parte din CSCMU.

Capitolul 4. Organizarea centrului

  Art.9. Statutul juridic al centrului

 • CSCMU nu are personalitate juridică proprie. Activitatea lui ştiinţifică este subordonată Consiliului Cercetării Ştiinţifice al Universității din Craiova.
 • Organele de conducere şi administrare sunt Directorul Centrului și coordonatorii grupurilor si coordonatorii laboratoarelor.
 • Administrare - Activitatea Centrului se organizează în conformitate cu Hotărârile Consiliului Ştiinţific. CSCMU are obligaţia de a raporta Departamentului Cercetării Ştiinţfice toate activităţile derulate, implicările în proiecte de cercetare, dezvoltare, inovare, precum şi rezultatele obţinute. CSCMU este evaluat periodic atât la nivelul Universităţii din Craiova (evaluare internă, cât şi cu ocazia evaluărilor externe la care este implicată instituţia).

 • Art.10. Conducerea operativã - Este asiguratã de Directorul Centrului ales de Adunarea Generalã. Directorul centrului este ales pentru mandate de patru ani. De regulã, el nu poate asigura mai mult de douã mandate consecutive. Acesta:

 • Reprezintă Centrul de cercetare în toate acţiunile vieţii civile.
 • Convoacă și conduce Adunarea Generală şi reuniunile Consiliului Ştiinţific.
 • Are calitatea de a reprezenta în justiție, dacă este cazul, Centrul de Cercetare.
 • Are responsabilitatea de a aduce la cunoștința autoritãţilor interesate, în interval2ul de timp legal, orice schimbare survenitã în administrarea sau conducerea CSCMU.
 • Directorul centrului este asistat de responsabilul financiar al centrului.
 • Pentru realizarea programelor de cercetare la care există finanţare, pe perioada desfãşurãrii programelor, pot participa şi alte cadre didactice sau/şi cercetãtori, studenţi, masteranzi, doctoranzi din Universitatea din Craiova, din alte centre universitare şi de cercetare, precum şi cercetători din instituţiile cu care s-au incheiat parteneriate.
 • CSCMU poate angaja temporar personal de cercetare din exterior pentru îndeplinirea obiectivelor asumate, în condiţiile legii şi ale Universitãţii din Craiova. Remunerarea se va face din resurse proprii; Gestiunea economico-financiarã a Centrului se face în conformitate cu legislaţia în vigoare.

  Activitatea CSCMU, inclusiv în domeniul economico-financiar, va fi audiată și verificată de către organele abilitate prin lege. Activitatea CSCMU trebuie sa fie conformă cu prezentul statut aprobat de Adunarea Generalã.

  Art.11. Finanțare și patrimoniu - Finanțarea Centrului se face prin aport complex, astfel:

 • Venituri din activități proprii: realizate din contracte de cercetare, consultanță și evaluare, expertize, venituri din organizarea unor manifestări științifice.
 • Sponsorizări, donații, subvenții, concesiuni.
 • Toate aceste fonduri vor fi cheltuite în conformitate cu obiectul de activitate.

  Patrimoniul centrului este constituit din echipamente, instalaţii, software, cãrţi şi alte documentaţii obţinute din fonduri proprii, granturi de cercetare, sponsorizări, colaborări cu terți.

  Universitatea din Craiova asigură constituirea și utilizarea bazei materiale și, prin calitatea sa de persoană juridică, asigură facilități de ordin tehnic, economic și juridic. De asemenea Centrul are uzufructul echipamentelor achiziționate prin programele de cercetare proprii, pe toată durata existenței sale, echipamente ce fac parte din patrimoniul Universității din Craiova.

  Utilizarea resurselor - Resursele atrase trebuie sa asigure:

 • Salariile personalului.
 • Cheltuielile de funcționare.
 • Finanțarea investițiilor.
 • Materiale necesare funcționării.
 • Perfecționarea resursei umane: formarea și perfecționarea cercetătorilor, participări la manifestări naționale și internaționale, organizarea de proiecte, editare carte.
 • Finanțarea întreținerii și înlocuirii mijloacelor fixe.

Capitolul 5. Dispoziţii finale

  Art.12

 • Valorificarea rezultatelor cercetării este posibilã numai cu acordul Comisiei special constituite la nivelul Universtăţii, în vederea valorificării rezultatelor cercetării.
 • Pentru realizarea obiectivelor, Consiliul de conducere al CSCMU poate sã încheie contracte de prestãri servicii cu terţi.
 • Evidenţa financiarã şi contabilã a CSCMU se ţine de cãtre compartimentele specializate ale Universitãţii din Craiova şi de cãtre personalul propriu.
 • CSCMU poate stabili relaţii de colaborare cu alte centre de cercetare sau instituţii din ţară şi străinătate.

  Art.13

 • Modificãri ale prezentului Statut sunt posibile numai cu avizul Adunãrii generale a membrilor CSCMU.